RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). RODO wprowadza nowe prawa dla osób, których dane dotyczą, oraz nakłada na administratora danych dodatkowe obowiązki informacyjne.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Przegląd Piaseczyński. Informacje dotyczą Ciebie jako klienta korzystającego z Produktów Przeglądu Regionalnego.

 • SSC jako administrator Twoich danych osobowych, dane kontaktowe.

  Administratorem danych osobowych jest MIKAWAS sp. z o.o. ul. Józefa Sierakowskiego, nr 12, lok. A, 05-500 Piaseczno

  Dane kontaktowe: MIKAWAS sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. Sierakowskiego 12a, 05-500 Piaseczno, tel. 731 163 646, email: biuro@przegladpiaseczynski.pl.

 • Jak chronimy Twoje dane?

  Przegląd Piaseczyński zawsze podchodził do tematu ochrony danych osobowych z najwyższą starannością. Wiemy, jak ważna jest dla Ciebie ochrona Twojej prywatności. Bardzo istotne jest dla nas, aby Twoje dane przetwarzane w naszych bazach były zawsze prawidłowe i aktualne.

  Z tego względu najwyższą wagę przykładamy do szybkiej i profesjonalnej realizacji zgłaszanych przez naszych klientów reklamacji

 • Jakie dane przetwarzamy i skąd je pozyskujemy?

  Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP)

  Dane adresowe i teleadresowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres rejestracji firmy)

 • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach oraz w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. W celu podjęcia działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa, podatkowych czy rachunkowych). zawarcia umowy handlowej. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz lit. c) i f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy z osoba, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa, podatkowych czy rachunkowych).
  2. W celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem Przeglądu Regionalnego jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.
  3. W celu wykonywania ciążących na Przeglądzie Piaseczyńskim obowiązków prawnych polegających m.in. na wystawianiu i przechowywaniu faktur oraz dokumentów księgowych, udzielaniu odpowiedzi na reklamacje w terminach i formach przewidzianych przepisami prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  4. W celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń klientów – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.
  5. Prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
  6. Podjęcia działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa, podatkowych czy rachunkowych).
 • Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa
  • innym podmiotom współpracującym z Przeglądem Piaseczyńskim, o ile taki podmiot dysponuje Twoją zgodą
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Przeglądu Regionalnego w związku ze świadczeniem usług na rzecz Przeglądu Regionalnego np. partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, kancelariom podatkowym i prawnym, windykatorom, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.
  • administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 • Jakie prawa Ci przysługują?

  Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Przeglądzie Piaseczyńskim, przysługują następujące prawa:

  • Prawo dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych – masz prawo uzyskać informację, jakie dane na Twój temat są przetwarzane w Przeglądzie Piaseczyńskim, oraz uzyskać kopię tych danych.
  • Prawo żądania sprostowania danych – jeżeli uważasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub jeżeli Twoje dane uległy zmianie.
  • Prawo żądania usunięcia danych – jeżeli uważasz, że nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych na Twój temat. Okresy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w sekcji „Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?”.
  • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – o ile zachodzą podstawy ograniczenia przetwarzania wskazane w art. 18 RODO np. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Masz prawo do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa administratora danych.
  • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 • Jak możesz zrealizować swoje prawa?

  Prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz zrealizować:

  • składając wniosek osobiście w Przeglądzie Piaseczyńskim
  • przesyłając wniosek pocztą
  • przesyłając wniosek e-mailem uwierzytelnionym podpisem kwalifikowanym
  • Twój wniosek powinien zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości oraz jeśli zapytanie dotyczy firmy numer NIP.

  Kopię danych Przegląd Piaseczyński udostępnia bezpłatnie raz.

  Informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem udzielamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku. Z uwagi na skomplikowany charakter Twojego żądania lub na liczbę żądań w razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące. W takiej sytuacji w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

  W przypadku, gdy Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Przegląd Piaseczyński może pobrać rozsądną opłatę z tytułu komunikacji lub podjęcia działań, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 • Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
  • w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
  • dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 50 lat.
  • do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji, gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.
  • do celów marketingowych do czasu odwołania zgody.
 • Profilowanie
  • W ramach prowadzenia działań marketingowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
  • Dane osobowe nie są profilowane.

Zgody

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Space Science Center z siedzibą w Piasecznie w celach marketingowych oraz na przekazywanie mi propozycji zawarcia umowy przy użyciu telefonu zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

 • Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej, w tym na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej, przez: Space Science Center z siedzibą w Piasecznie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 • Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Space Science Center z siedzibą w Piasecznie
  1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez Space Science Center z siedzibą w Piasecznie.
  2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
  3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany powyżej adres e-mail w polu „E-mail*„.
  4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
  5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie, jednocześnie akceptuję warunki Polityki prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższym zakresie przez MIKAWAS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Sierakowskiego 12, lok. A, 05-500 Piaseczno, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1), w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie, jednocześnie akceptuję warunki Polityki prywatności.

By using our browser, you consent to our use of cookies. We use them for statistical purposes. You can change cookie settings in the website management program.
I understand