Privacy policy

 • Polityka ochrony prywatności SSC

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 , ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIKAWAS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Józefa Sierakowskiego 12, lok. A, 05-500 Piaseczno;
  2. W sprawie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt przez adres e-mail: biuro@przegladpiaseczynski.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Administratorem, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
   1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
   2. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
   1. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
   2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
   3. dane dla celów marketingowych: — w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; — w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
   4. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. W razie niepodania danych osobowych, Administrator nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
  10. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
By using our browser, you consent to our use of cookies. We use them for statistical purposes. You can change cookie settings in the website management program.
I understand